Call Us Today! +385 (0) 35 217 900

Email! bolnica@bolnicang.hr

Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“broj: 25/13. i 85/15.) Opća bolnica Nova Gradiška  objavljuje Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija                Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015). Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama je Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama …

Povijest novogradiške bolnice

Prvi početci Ove godine novogradiška bolnica bilježi 171. godinu postojanja. Prema dostupnim povijesnim podatcima 1846. godine, na novogradiškom brijegu Jabukovac, poznatijem kao Malčansko brdo, u zgradi tadašnje vojarne, započinju se prve bolničke aktivnosti. Bila je to najprije bolnica za vojne potreba Gradiške pukovnije. Osim na području tadašnje Vojne krajaine, krajem 18. stoljeća u dijelu tzv. Civilne Hrvatske i Slavonije dužnost kotarskih liječnika obavljali su ranarnici. U novogradiškom kraju kao zadnji ranarnici se spominju: Hur koji je službovao u Davoru, Wachtel u Novoj Kapeli i Aladrović u Novoj Gradiški. Većina ranarnika bili su Nijemci, Mađari ili Česi. Osim vojnih i civilnih ranarnika u franjevačkim samostanima bilo je i franjevaca laika koji su obavljali taj posao. Po tome je bio poznat i Franjevački samostan u Cerniku. U vrijeme kada je nastajala bolnica…