O nama

Opća bolnica Nova Gradiška osnovana je Odlukom o statusnoj promjeni Medicinskog centra Dr.Andrija Štampar Nova Gradiška, Županijskog poglavarstva Brodsko-posavske županije od 12. siječnja 1994. godine.

Osnivač Bolnice je Brodsko-posavska županija, a prava i dužnosti obnaša Županijska skupština.

Djelatnost Bolnice je provođenje bolničke, polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dijagnostike, zdravstvene njege, boravka i prehrane za vrijeme boravka u Bolnici, te liječničke djelatnosti.

U sastavu Opće bolnice su djelatnosti, službe, odjeli i odsjeci s pripadajućom polikiničko-konzilijarnom zdrvstvenom zaštitom.