O nama

[medicalist_modern_about_output site_links=”%5B%7B%7D%5D” r_services=”1381″ image=”617″ l_title=”O bolnici” l_desc=”Opća bolnica Nova Gradiška osnovana je Odlukom o statusnoj promjeni Medicinskog centra Dr.Andrija Štampar Nova Gradiška, Županijskog poglavarstva Brodsko-posavske županije od 12. siječnja 1994. godine. Osnivač Bolnice je Brodsko-posavska županija, a prava i dužnosti obnaša Županijska skupština. Djelatnost Bolnice je provođenje bolničke, polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dijagnostike, zdravstvene njege, boravka i prehrane za vrijeme boravka u Bolnici, te liječničke djelatnosti. U sastavu Opće bolnice su djelatnosti, službe, odjeli i odsjeci s pripadajućom polikiničko-konzilijarnom zdrvstvenom zaštitom. ” r_title=”Opći akti bolnice” r_desc=”Opći akti Bolnice su Statut, Pravilnik o radu, Popis osnovnih poslova, odnosno radnih mjesta po ustrojbenim jedinicama bolnice i uvjeta za obavljanje poslova odnosno za zasnivanje radnog odnosa, Katalog poslova, Pravilnik o kućnom redu, Pravilnik o obrazovanju uz rad medicinskih sestara i tehničara, Pravilnik o radnoj odjeći i primjeni osobnih zaštitnih sredstava na radu, Pravilnik o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivske i registratorne građe, Pravilnik o zaštiti od požara, Poslovnik o radu etičkog povjerenstva, Pravilnik o unutarnjem nadzoru, Poslovnik o radu upravnog vijeća, Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata, Pravilnik o stručnom i znanstvenom usavršavanju, Pravilnik o radnom vremenu, Odluka o početku, završetku i preraspodjeli radnog vremena, te Pravilnik o zaštiti na radu.”]

Upravna tijela Bolnice

Tijela Bolnice su upravno vijeće, ravnatelj, stručno vijeće, stručni kolegij, etičko povjerenstvo, kolegij sestara, povjerenstvo za lijekove, te povjerenstvo za kvalitetu. Upravno vijeće upravlja Bolnicom, ima pet članova, a čine ga tri predstavnika osnivača i dva predstavnika Bolnice. Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Bolnicu, te je odgovoran za zakonitost rada i poslovanje. Stručno vijeće odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada.

Mladen Sertić, dipl. ing, predsjednik

Marina Šimunović- Vlaović, mag.ing.cheming., član

Mato Rašić, dipl. ing., član

Igor Ferenčina, dr.med., član

Boris Lovrić, dr.med., član

Boris Lovrić, dr.med., predsjednik

Valentina Strinavić Bakunić, dr.med., član

Vedran Gajski, dr.med.,član

Dubravka Klobučar, dr.med,član

Tajana Milanović Robina, dr. med., član

Krunoslav Ravlić, dr.med., član

Miroslava Hlinka, dr.med., član

Zrinka Kolić, mag.med. biochem., član

Dragan Smoljanac, dr.med., član

Branka Martinović, mag.pharm., član

Davorin Slišurić, dipl. iur., član

Mara Topić, dipl. oec., član

Igor Ferenčina, dr.med., predsjednik

Davorin Slišurić, dipl. iur., član

Branko Gelemanović, velečasni, član

Marija Štefanović, dr. med., član

Ljepša Rakas Vujčić, dr. med., član

Dražen Oršulić, dr. med., zamjenik predsjednika

Marinka Akmačić, dipl. iur., zamjenik člana

Marko Dušak, kapelan, zamjenik člana

Miroslava Hlinka, dr.med., , zamjenik člana

Željko Lasović, dr. med., zamjenik člana

Mr.sc. Ljiljana Lukačević, prof, predsjednik

Zrinka Kolić, mag.med.biochem., član,

Boris Lovrić, dr.med., član.,

Mijo Matanović, dipl. iur., član

Martina Lončarić, dipl. med.techn., član

Tajana Milanović Robina, dr. med., predsjednik

Željko Lasović, dr.med.,član

Dubravka Klobučar, dr. med.,član

Vedran Gajski, dr. med., član

Pavica Jakovljević, dipl. med. techn., član

Valentina Strinavić Bakunić, dr .med., predsjednica

Branka Martinović Pustaić, mag.pharm.,član

Krunoslav Ravlić, dr. med., član

Darko Margetić, dr. med., član

Slavica Konjević Pernar, dr. med., član

ZAMJENICI ČLANOVA

Dragan Smoljanac, dr. med.,

Igor Mokricki, dr. med.,

Darko Kikić, dr. med.,

Božena Gašpar Babić, dr .med.,

Jozo Mihaljević, dr. med.