O bolnici

Opća bolnica Nova Gradiška

osnovana je Odlukom o statusnoj promjeni Medicinskog centra Dr.Andrija Štampar Nova Gradiška, Županijskog poglavarstva Brodsko-posavske županije od 12. siječnja 1994. godine. Osnivač Bolnice je Brodsko-posavska županija, a prava i dužnosti obnaša Županijska skupština.

Djelatnost Bolnice

je provođenje bolničke, polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dijagnostike, zdravstvene njege, boravka i prehrane za vrijeme boravka u Bolnici, te liječničke djelatnosti.

U sastavu Opće bolnice su djelatnosti, službe, odjeli i odsjeci s pripadajućom polikiničko-konzilijarnom zdrvstvenom zaštitom.

Opći akti bolnice

Opći akti Bolnice su Statut, Pravilnik o radu, Popis osnovnih poslova, odnosno radnih mjesta po ustrojbenim jedinicama bolnice i uvjeta za obavljanje poslova odnosno za zasnivanje radnog odnosa, Katalog poslova, Pravilnik o kućnom redu, Pravilnik o obrazovanju uz rad medicinskih sestara i tehničara, Pravilnik o radnoj odjeći i primjeni osobnih zaštitnih sredstava na radu, Pravilnik o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivske i registratorne građe, Pravilnik o zaštiti od požara, Poslovnik o radu etičkog povjerenstva, Pravilnik o unutarnjem nadzoru, Poslovnik o radu upravnog vijeća, Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata, Pravilnik o stručnom i znanstvenom usavršavanju, Pravilnik o radnom vremenu, Odluka o početku, završetku i preraspodjeli radnog vremena, te Pravilnik o zaštiti na radu.

Vodstvo

Upravna tijela Bolnice

Tijela Bolnice su upravno vijeće, ravnatelj, stručno vijeće, stručni kolegij, etičko povjerenstvo, kolegij sestara, povjerenstvo za lijekove, te povjerenstvo za kvalitetu. Upravno vijeće upravlja Bolnicom, ima pet članova, a čine ga tri predstavnika osnivača i dva predstavnika Bolnice. Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Bolnicu, te je odgovoran za zakonitost rada i poslovanje. Stručno vijeće odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada.