O bolnici

Opća bolnica Nova Gradiška

Opća bolnica Nova Gradiška je stožerna zdravstvena ustanova na zapadnom dijelu Brodsko – posavske županije, koja baštini tradiciju pružanja bolničke zdravstvene zaštite od 1846. godine, kada je osnovana Bolnica u Novoj Gradiški, kao vojna bolnica za potrebe Gradiške pukovnije, odnosno nastavlja tradiciju zdravstvenih ustanova koje su od tada na novogradiškom području obavljale bolničku djelatnost, bez obzira na organizacijski oblik i naziv ustanove.
Kao prvi vlasnik u gruntovnici je upisan :…Spital der Sammtlichen Gemeinden des Regiments (Župna bolnica kolektivnih župa pukovnije).

 

Djelatnost Bolnice

je provođenje bolničke, polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dijagnostike, zdravstvene njege, boravka i prehrane za vrijeme boravka u Bolnici, te ljekarničke djelatnosti.

U sastavu Opće bolnice su odjeli s pripadajućom polikiničko-konzilijarnom zdrvstvenom zaštitom.

Opći akti bolnice

Opći akti Bolnice su Statut, Pravilnik o radu, Popis osnovnih poslova, odnosno radnih mjesta po ustrojbenim jedinicama bolnice i uvjeta za obavljanje poslova odnosno za zasnivanje radnog odnosa, Katalog poslova, Pravilnik o kućnom redu, Pravilnik o obrazovanju uz rad medicinskih sestara i tehničara, Pravilnik o radnoj odjeći i primjeni osobnih zaštitnih sredstava na radu, Pravilnik o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivske i registratorne građe, Pravilnik o zaštiti od požara, Poslovnik o radu etičkog povjerenstva, Pravilnik o unutarnjem nadzoru, Poslovnik o radu upravnog vijeća, Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata, Pravilnik o stručnom i znanstvenom usavršavanju, Pravilnik o radnom vremenu, Odluka o početku, završetku i preraspodjeli radnog vremena, te Pravilnik o zaštiti na radu.

Vodstvo

 

Upravna tijela Bolnice

Tijela Bolnice su upravno vijeće, ravnatelj, stručno vijeća, stručni kolegij, kolegij medicinskih sestara, etičko povjerenstvo, povjerenstvo za lijekove, povjerenstvo za kvalitetu, povjerenstvo za unutarnji nadzor, povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.
Upravno vijeće upravlja Bolnicom, ima sedam članova, a čine ga predstavnici : osnivača (predsjednik i tri člana), Republike Hrvatske (jedan član), radnika ustanove (dva člana).
Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Bolnicu, te je odgovoran za zakonitost rada i poslovanje.
Stručno vijeće odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada.
Povjerenstva odlučuju o pitanjima iz svojih nadležnosti koja su propisana odredbama zakona, Statuta i Poslovnika o njihovom radu.