Odjel ekonomsko financijskih poslova

Odjel ekonomsko financijskih poslova
Kontakt telefon: 035/217-901

VODITELJ ODJELA EKONOMSKO-FINANCIJSKIH POSLOVA
Mara Topić, dipl oec.
e-mail: mara.topic@bolnicang.hr

Odjel ekonomsko financijskih poslova sastoji se od sljedećih jedinica:

JEDINICA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
Voditelj jedinice : Tea Benić, mag.oec.
Kontakt telefon: 035/217-901
E-mail: tea.benic@bolnicang.hr

JEDINICA ZA PLAN, ANALIZU I FAKTURIRANJE
Voditelj jedinice: Marija Dikanić, struč. spec. oec.
Kontakt telefon: 035/217-979
E-mail: marija.dikanic@bolnicang.hr

JEDINICA ZA INFORMATIKU, CENTRALNO NARUČIVANJE I UGOVARANJE
Voditelj jedinice: Igor Mendek, stru.spec.ing.techn.inf.
Kontakt telefon: 035/217-988
E-mail: igor.mendek@bolnicang.hr