Pravo na pristup informacijama

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“broj: 25/13. i 85/15.) Opća bolnica Nova Gradiška  objavljuje

Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama
i ponovnoj uporabi informacija

 

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama je Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama  zajamčeno pravo svih fizičkih i pravnih osoba na dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan, koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastalo je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenik za informiranje) u Općoj bolnici Nova Gradiška je Marinka Akmačić, dipl. iur.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Opće bolnice Nova Gradiška, i to:

  • putem pošte s naznakom „ Zahtjev za pristup informacijama“ ili osobno u Ured ravnatelja na adresu  Opća bolnica Nova Gradiška, Strossmayerova 17A, Nova Gradiška od 07 do 15 sati s naznakom „za službenika za informiranje“.
  • putem elektroničke pošte na adresu:marinka.akmacic@bolnicang.hr

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama,
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

U slučaju nepotpunog ili nerazumnog zahtjeva ustanova će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, na temelju dostavljenog ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, ustanova će odbaciti zahtjev rješenjem.

Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku za informiranje u roku 15 dana od dana dostave rješenja.

UPITNIK ZA SAMOPROCJENU TJV
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu