Povijest psihijatrijskog odjela

Neuropsihijatrijski odjel osnovan je 20. kolovoza 1970. godine nakon povratka dr. Jovana Bamburača sa specijalizacije te na taj način počinje aktivno specijalističko zbrinjavanje psihijatrijskih i neuroloških bolesnika sa područja Nove Gradiške i okoline.

Prije osnutka neuropsihijatrijskog odjela psihijatrijski bolesnici kojima je bilo potrebno bolničko liječenje upućivani su hitnom medicinskom službom u obližnje psihijatrijske bolnice, Pakrac i Popovaču i samo iznimno u bolnice u Zagrebu ( Vrapče i Jankomir ).

Stručni kadar je bio formiran kao tim i u njemu su osim specijalista neuropsihijatra radili psiholog i socijalni radnik. Prvi voditelj odjela bio je njegov osnivač dr. Jovan Bamburač.

Sve do 2014. godine psihijatrijski odjel djelovao je u sklopu Odjela za psihijatriju i neurologiju.

U rujnu 2014. godine dolazi do razdvajanja i formiranja zasebnih odjela psihijatrije i neurologije. Što se tiče stručnog pristupa i psihijatrijske orijentacije, odjel je prvotnu koncepciju socijalno psihijatrijske škole koju je utemeljio dr. Bamburač zadržao do danas udovoljavajući na taj način stvarnim potrebama patologije novogradiškog kraja.

Istina kasnije su liječnici specijalisti imali i drukčijih usmjerenja tako su s vremenom bile razvijene ( a i danas se provode ) psihoterapijske aktivnosti ( individualne i grupne ) psihološke terapije i orijentacije te psihologijske dijagnostike i tretmana.

 

Liječnici koji su radili – rade u Psihijatrijskom odjelu, odnosno nekadašnjem Odjelu za psihijatriju i neurologiju :

Dr. Jovan Bamburač od 1970.g. do 1977. godine
Dr. Milan Grbić od 1976. godine do 1978. godine
Dr. Zvonko Vukšić od 1970. godine do 1970. godine
Dr. Javorka Zimonja-Krišković od 1970. godine do 1978. godine
Dr. Zdenka Budanko od 1971. godine do 1977. godine
Dr. Dušan Hadžibabić od 1978. godine do 1980. godine
Dr. Stjepan Erpačić od 1978. godine do 2005. godine
Dr. Vesna Erpačić od 1978. godine do 1980. godine
Dr. Ljuba Ivošević Pavić od 1982. godine do —————
Dr. Anto Majdandžić od 1984. godine do 1986. godine
Dr. igor Ferenčina od 1984. godine
Dr. Ljepša Rakas-Vujčić od 1996. godine do 2002. godine
Dr. Drago Smoljanac ———-
Dr. Krunoslav Ravlić od 1998. godine
Dr. Nina Oršanić od 1995. godine
Dr. Slobodanka Žarković od 2003. godine do 2010. godine
Dr. Kristina Terzić od 2011. godine
Dr. Matija Bartolović od 2013. godine
Dr. Domagoj Italo ( neurolog ) od 2006. godine do 2018. godine

 

Psiholozi :

Prof. Inga Soldo Glavaš od 1970. godine do 1975. godine

Ljiljana Lukačević , mr. spec. klinički psiholog od 1990. godine

 

Socijalne radnice:

Milka Kvakić, dipl. soc. radnica od 1970 godine do 1978. godine

Đurđica Turić soc. Radnica od 1979. godine

 

Dosadašnji voditelji odjela :

Dr. Jovan Bamburač, neuropsihijatar
Dr. Stjepan Erpačić, neuropsihijatar
Dr. Ljuba Ivošević Pavić , neurolog
Dr. Igor Ferenčina, psihijatar
Dr. Dragan Smoljanac, neurolog
Dr. Krunoslav Ravlić, neuropsihijatar

 

Dosadašnje glavne sestre odjela:

Sr. Ljubica Šumanovac
Sr. Ruža Savanović
Sr. Dragica Kvočić
Sr. Marija Pavlović
Sr. Martina Bakunić
Sr. Katarina Projs
Sr. Jelena Bilić ( sadašnja glavna sestra odjela )

 

Psihodijagnostika :

Od 1990. godine rad psihološkog laboratorija je stalan i redovit – Mr. spec. Ljiljana Lukačević- klinički psiholog.

Uz redoviti rad u odjelu sa hospitaliziranim pacijentima provodi se ambulantna psihologijska obrada i tretman izvanbolničkih pacijenata.

Od osnivanja odjela 1970. godine u stručnom timu radila je psihologinja Inga Glavaš Soldo od 1970. godine do 1975. godine.

 

O PSIHIJATRIJI !

Riječ psihijatrija u doslovnom prijevodu s grčkog jezika znači znanost o liječenju

duše ( psiha-duša, iatrea – liječim ).

Psihijatrija se danas shvaća kao znanost i grana medicine koja se ne bavi samo psihičkim

poremećajima i psihičkim defektima, tj. njihovom dijagnostikom, terapijom i prevencijama, nego i mnogim problemima čovjekove prilagodbe.

Psihijatrija se danas shvaća kao diferencirana i interdisciplinirana stručna i znanstvena disciplina koja pokriva sve aspekte čovjekovog psihičkog života.

Ovisno o dominantnom predmetu svog djelovanja, psihijatrija se danas može podijeliti na biološku, psihodinamsku i socijalnu. Čovjeka danas promatramo u njegovom biološkom, psihološkom i socijalnom jedinstvu.

Psihijatrija se uglavnom bavi trima vrstama bolesnih zbivanja:

– bolestima koje uvjetuju defektan psihički razvoj ( mentalna retardacija i u izvjesnoj mjeri neke promjene karaktera)

– bolesni procesi ( bolesti i poremećaji sa morfološkim promjenama mozga i grupa takozvanih endogenih psihoza kao što su BAP, psihoze iz shizofrenog kruga i epilepsije )

– bolesne reakcije ličnosti nazivamo neurotske poremećaje i psihogene reakcije

Psihijatrija je interdisciplinarna znanost, ali je i praksa i vještina. Tako se psihijatrijski problemi prepliću sa problemima psihologije, pedagogije, socijalne patologije, sa pravom, ekonomskim i društvenim znanostima, egzistencijalističkom filozofijom i dr.

U Novoj Gradiški, 06. rujna 2018. godine

Voditelj odjela:

Krunoslav Ravlić, dr. med.

neuropsihijatar